Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

AZ

AIRSOFT ARENA HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

2023. január 01.

page1image63836432

Preambulum

Jelen dokumentum az Airsoft Arena Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett https://airsoftarena.hu/ és a https://airsoftarena.booked4.us/public/ (továbbiakban: weboldal), és az általa értékesített szolgáltatások Fogyasztó általi megrendeléséhez és használatához szükséges Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza.

Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet a Szolgáltató több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél (Fogyasztó) közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. Jelen ÁSZF akkor válik a szerződés részévé, ha a Szolgáltató lehetővé tette, hogy a másik fél (Fogyasztó) annak tartalmát a szerződéskötést, vásárlást megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztót, hogy jelen ÁSZF-ben az az általános szerződési feltétel, amely lényegesen eltér a szokásos szerződési gyakorlattól, külön kiemelésre kerül.

Figyelem! A fentiekre tekintettel kifejezetten kérjük a tisztelt Fogyasztót, hogy jelen dokumentumot figyelmesen olvassa el, figyelemmel arra, hogy a foglaláskor úgy nyilatkozik, hogy kijelenti az ÁSZF minden pontját figyelmesen elolvasta, a benne foglaltakat kifogástalanul megértette és elfogadja, valamint magára, mint akaratával megegyezőt érvényesíti.

Amennyiben a jelen ÁSZF-t nem kívánja a Fogyasztó elfogadni vagy nem kívánja magára kötelező érvényűnek tekinteni, akkor ne vegye igénybe a Szolgáltatást, valamint kérjük, hagyja el az oldalt.

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában, magyar nyelven kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek. Szolgáltató kijelenti, hogy magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti magát alá, azonban megtesz minden tőle elvárhatót a tiszta és tisztességes verseny kialakítása, és annak meglétére való törekvés érdekében.

page2image63838304 page2image63837472 page2image63835808page2image63838512page2image63832272page2image63834352 page2image63833936page2image63832064page2image63834768

Szolgáltató megnevezése:

székhelye: telephelye:

adószáma: cégjegyzékszáma: e-mail címe: képviseli:

Adatvédelmi tisztviselő megnevezése:

Rövidített elnevezés: Székhely:
Adószám: Cégjegyzékszám: Képviseli:

E-mail:
Ellátott tevékenység:

1. A Szolgáltató

Airsoft Arena Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1121 Budapest, Mese köz 3. fszt. 1. 1165 Budapest, Margit utca 114. 33. ép. (Ikarus Park, 33-as épület)
27410378-2-43

01-09-388974

[email protected]

Okrutay Zsolt ügyvezető

Dr. Antal Krisztián LL.M. (Twenty-One Consulting Kft.)

Twenty-One Consulting Kft.
1132 Budapest, Váci út 50. 1. em. 8. ajtó 29190801-2-41
01-09-382820
Dr. Antal Krisztián ügyvezető [email protected]
Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás

page2image63832688 page2image63832896

2

2. Általános rendelkezések

2.1 Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weboldalán (https://airsoftarena.hu/ és a https://airsoftarena.booked4.us/public/) szereplő szolgáltatásokra és jogviszonyokra terjed ki, illetve minden a Szolgáltatóval megkötött külön szerződésre, melyet Szolgáltató és Fogyasztó kötnek, és ebben külön szolgáltatásokra szerződnek, illetve további részletekben megállapodnak. Minden ilyen szerződés elválaszthatatlan része az ÁSZF is, illetve a Szolgáltató mindenkori hatályos Adatkezelési Tájékoztatója.

2.2. Jelen ÁSZF tartalma egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alatt áll. Az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Szolgáltató kizárólagosan jogosult.

2.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései. Tájékoztatjuk, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

2.4. Jelen ÁSZF 2023. január. 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. Az ÁSZF módosítást minden esetben a Weboldalon teszi közzé a Szolgáltató.

2.5. Szolgáltató bárkinek indoklás nélkül megtagadhatja a Szolgáltatást, nem terheli szerződéskötési kötelezettség.

3. Megvásárolható szolgáltatások köre és a foglalás menete

3.1. Fogyasztó a weboldalon tett látogatása során fizetési és/vagy megrendelési kötelezettség nélkül kétséget kizáró, részletes tájékoztatást kap a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás jellegéről, az azzal kapcsolatos, a Szolgáltatót és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekről, valamint a Szolgáltatót és a Fogyasztót érintő jogosultságokról, a szolgáltatások ellenértékéről, a személyes adatok kezeléséről, valamint a kapott információ felhasználásának jogszerű kereteiről is.

3.2. Ezen felül a Szolgáltató saját közösségi média felületein is további részletes tájékoztatást nyújt a Fogyasztó számára, valamint előzetesen és folyamatosan biztosítja a Fogyasztó részére a kérdezés, információszerzés lehetőségét mind a Weboldalon, mind a székhelyén, telephelyén, telefonos- és e-mail elérhetőségén, valamint közösségi média felületein.

3.3. A 3.1. és a 3.2. pontban leírtakra tekintettel a Szolgáltató kijelenti, hogy igazoltan minden általában és tőle különösen elvárható magatartást tanúsítja folyamatosan annak érdekében, hogy a Fogyasztó részletesen tájékoztatásra kerüljön a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásról, még azelőtt, hogy köztük szerződéses kapcsolat jönne létre.

3.4. A szolgáltatásra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendő egységárak, tartalmazzák a törvényben előírt áfát.

3.5. Külön csomagolási, szállítási költség nem kerül felszámításra, tekintettel arra, hogy a fizikai térben nem keletkezik a szolgáltatással összefüggésben dokumentum, (pl.: voucher).

page3image63834976  page3image63833520page3image63835392 page3image63843296page3image63842672

2.6. A Szolgáltatótól megvásárolt szolgáltatás Európai Unió területén kívüli tovább értékesítése a Szolgáltató írásbeli engedélyének hiányában tilos.

3

3.6. A Weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatás, esemény nevét, leírását, az egyes követelményekről és kapcsolódó információk további szemléltetése érdekében képet jelenít meg. A szolgáltatás adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, illusztrációként szerepelnek.

3.7. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon megjelenő kép és a szolgáltatás (élmény) tényleges kinézete miatti különbözőségért.

3.8 Szolgáltató a Weboldalán, valamint székhelyén és telephelyén több ponton elhelyezett egy kötelező jellegű játékszabályzatot, kiírást (a továbbiakban Szabályzat). Annak megismerése, megértése és elfogadása mindenkor a Fogyasztó feladata.

3.9. A Szolgáltató a Szabályzatot, jól észlelhető, könnyen megközelíthető helyről biztosítja mind Weboldalán, mind székhelyén, telephelyén, közösségi média felületein, valamint a rendezvény helyszínén is.

3.10. A Szabályzat nem melléklete jelen ÁSZF-nek, de annak Fogyasztó általi megismerése, megértése, elfogadása, tudomásul vétele és maradéktalan betartása kötelező eleme a Fogyasztó és a Szolgáltató között létrejött szerződés szerződésszerű teljesítésének azzal, hogy amennyiben bármelyik fél a Szabályzatban foglaltakat megszegi az jelen ÁSZF megszegésének és a szerződés megszűnésének következményeit is eredményezheti.

3.11. Amennyiben akciós (pl.: early bird) ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Fogyasztókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

3.12. A Weboldalon történő vásárlás esetén a részletes tájékozódást követően a megfelelő opció, játék esemény kiválasztását követően a „Foglalok” gombbal jelölt szolgáltatások online rendelhetők meg a kétséget kizáróan feltüntetett és rendelkezésre álló mennyiség erejéig.

3.13. A Fogyasztó regisztráció nélkül is tud foglalni személyes adatai megadását követően, de lehetősége van regisztrálni is a Szolgáltató által használt weboldalon. A foglaláshoz kiemelésre került a szükséges személyes adatok köre, melyről a Szolgáltató különálló, mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztatója nyújt tájékoztatást.

3.14. A Fogyasztó foglalási szándékát a Szolgáltató által alkalmazott rendszer nem tekinti véglegesnek, ezért a Fogyasztó által foglalásának véglegesítése előtt előfordulhat, hogy az adott szolgáltatást/szolgáltatásokat időközben már megvásárolták és emiatt már nincs készleten, ezért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3.15. A foglalás véglegesítése érdekében a Fogyasztó az adatai megadását követően, valamint a szükséges nyilatkozatok megétele esetén a „Foglalás véglegesítése” gombra kattint.

3.16. A foglalás folyamata során, a foglalás megerősítése előtt adott a lehetőség a megadott adatok módosítására, javítására. A Fogyasztó által megadott adatok pontosságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Ezen adatok alapján regisztrálja a foglalást. A foglalás leadásával Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Fogyasztó által hibásan megadott adatokból eredő károkat, költségeket a Fogyasztóra hárítani. A hibás adatbevitel miatt meghiúsult teljesítésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3.17. Abban az esetben, ha a Fogyasztó a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg, haladéktalanul, 24 órán belül jelezni köteles a Szolgáltató felé, vagy van lehetősége foglalását törölni, amennyiben regisztrált felhasználóként foglalt.

page4image63940560page4image63940352 page4image63940768page4image63940976page4image63941184 page4image63941392page4image63941600page4image63941808page4image63942016page4image63942224 page4image63942432page4image63942640page4image63942848page4image63943056 page4image63943264page4image63943472page4image63943680page4image63943888page4image63944096page4image63944304page4image63944512page4image63944720 page4image63944928

4

3.18. Fogyasztó e-mail-ben a foglalás elküldését követően visszaigazolást kap, mely Szolgáltató részéről tájékoztatásnak minősül, a foglalás aspektusairól és annak sikerességéről. Amennyiben e visszaigazolás Fogyasztó foglalásának elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Fogyasztóhoz nem érkezik meg, Fogyasztó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A foglalás és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Fogyasztóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Fogyasztó rossz e-mail címet adott meg foglalása során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

3.19. Amennyiben a Weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a szolgáltatásoknál vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a Fogyasztót az új adatokról. A Fogyasztó ezt követően még egyszer megerősítheti a foglalását, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

3.20. Az értékesítés teljesítésének napja: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerinti teljesítés napjának a szolgáltatás ellenértékének a Szolgáltatóhoz történő banki átutalás sikeres teljesítése tekintendő.

3.21. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott szolgáltatás nem áll rendelkezésére, köteles erről Fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

3.22. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szolgáltatónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a foglalás nem tud megvalósulni.

3.23. A foglalás kötelező feltétele, hogy a Fogyasztó kétséget kizáróan előzetesen megismerje, megértse, elfogadja és magára nézve kötelezőként fogadja el a jelen ÁSZF-et, a kapcsolódó és a Szolgáltató által közzétett Szabályzatot és a kapcsolódó és a Szolgáltató által közzétett Adatkezelési Tájékoztatót. Szolgáltató felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy a fenti dokumentumok megismerésére Fogyasztónak minden elvárható módon lehetőséget biztosított, így a dokumentumokban foglaltak meg nem ismeréséből, vagy meg nem értéséből fakadó esetleges károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Fogyasztó a foglalás teljesítését követően is megismerheti valamennyi dokumentum tartalmát részletesen.

3.24. Amennyiben a 3.23. pontban foglaltakat a Fogyasztó nem teljesíti és nem fogadja el a 3.23. pontban foglalt dokumentumokat és azok részletes tartalmát, a Szolgáltató a Fogyasztó részére szolgáltatást biztosítani nem tud és nem köteles.

3.25. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Fogyasztó és a Szolgáltató között szerződés jön létre, a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

3.26. A Fogyasztó a weboldal szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az elektronikus Fogyasztó űrlap kitöltésével, vagy a szolgáltató által megjelölt, elektronikus szerződés megkötésére alkalmas felületen, elektronikus úton köti meg.

3.27. Adatbeviteli hibák javítása: Fogyasztó az igénybevételi folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

page5image63853440page5image63850944page5image63849696page5image63851152page5image63850528page5image63850320page5image63849904 page5image63849488page5image63849280page5image63849072 page5image63848864

5

3.28. A szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Fogyasztó az elektronikus regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltötte, és az ÁSZF rendelkezéseit, valamint a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatóját elfogadta, a Szolgáltató pedig a szolgáltatást visszaigazolta. A szolgáltatás aktiválásáról, azaz a szerződés létrejöttéről, valamint a további szükséges lépésekről a Szolgáltató elektronikus levelet küld a Fogyasztó részére.

3.29. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy amennyiben az űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a szerződés érvénytelen. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját Fogyasztó köteles megfizetni Szolgáltatónak és a már befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza.

3.30. A Szolgáltató vállalja, hogy a Fogyasztó részére folyamatosan biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben a Fogyasztó a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.

3.31. A szolgáltatások aktiválásához a díjhoz kötött szolgáltatások esetén a díjnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezése szükséges. A Szolgáltató vállalja, hogy a díj beérkezését követően szolgáltatása a Fogyasztó részére elérhető.

3.32. Fogyasztó a fizetős szolgáltatásért a Szolgáltatónak a mindenkori aktuális díjszabásában, valamint az eseti kedvezményben foglalt szolgáltatási díjat köteles megfizetni.

3.33. A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor a szolgáltatás ellenértékét, díját a Fogyasztó a Szolgáltató részére a helyszínen a Szolgáltató által meghatározott és biztosított fizetési módok szerint megfizette.

3.34. Fogyasztó minden, a Szolgáltató által a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesnek ítélt információt köteles hiánytalanul rendelkezésre bocsájtani a Szolgáltató által egyedileg megadott időpontig. Ennek hiányában Szolgáltató nem kezdi el a Szolgáltatást, és a Fogyasztó hibájából történő időveszteség és hátrányból származó kiesésért nem vállal felelősséget.

4. Fizetés módja

4.1. A fizetés készpénzben, vagy bankkártyás fizetéssel történhet a Szolgáltató által meghatározottak szerint.

4.2. Miután a szolgáltatás ellenértékének a Szolgáltató részére történő teljesítése megtörtént, a Szolgáltató számlát ad a Fogyasztó részére.

5. Teljesítési határidő

5.1. A teljesítési határidő az adott esemény, rendezvény napja. Az ezen határidőtől való eltérést e- mailben jelzi a Szolgáltató a Fogyasztó részére.

5.2. A teljesítési határidő jogvesztő, amennyiben a Fogyasztó az ellenértéket a kapcsolódó részletes tájékoztatóban foglaltak szerint nem teljesíti a Szolgáltató felé, a Szolgáltató a Fogyasztó részére a szolgáltatás nyújtását megtagadja.

6. Felelősségi kérdések

6.1. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

page6image63841632page6image63843504page6image63846624 page6image63842048

6

6.2. A Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a weboldalán megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 145/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

6.3. Amennyiben rendszerhiba miatt valamely termék ára hibásan jelenik meg a weboldalon, vagy a foglalás visszaigazolásában hibásan szerepel, úgy Szolgáltató értesíti erről a Fogyasztót, és az ilyen foglalásokat semmisnek veszi. A Fogyasztónak lehetősége van újra lefoglalni a szolgáltatást a helyes áron a tájékoztatás után.

7. Szolgáltatás megtagadása

7.1. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást a szerződés megszüntetése nélkül egyoldalúan, részlegesen vagy teljesen felfüggeszteni abban az esetben is, ha Fogyasztó olyan magatartást tanúsít, amely a jelen ÁSZF különös rendelkezései szerint egyébként azonnali hatályú felmondásra is okot adna.

7.2. A Szolgáltatás fenti okokból történő részleges vagy teljes felfüggesztése, megszüntetése vagy a szerződés Szolgáltató általi felmondása nem mentesíti Fogyasztót a megszüntetés vagy felmondás időpontja előtt, illetve a felfüggesztés időpontja előtt és/vagy alatt már igénybe vett Szolgáltatások díjának megfizetése alól.

8. Elállás joga

8.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás jellege, összetettsége és az azzal kapcsolatos további speciális ágazati jogi-és egyéb kötelezettségekre tekintettel a Fogyasztó az elállás jogát nem gyakorolhatja.

8.2. Amennyiben Fogyasztó élni kíván az elállás jogával, mert úgy gondolja, hogy a Szolgáltató oldalán olyan körülmény merült fel, mely a szerződés teljesítését a továbbiakban nem teszi lehetővé használhatja jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képező nyilatkozat mintát, melyet haladéktalanul köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz.

8.3. Szolgáltató az elállásra vonatkozó kérelmet megvizsgálja és a döntéséről 14 (tizennégy) napon belül értesíti a Fogyasztót.

9. Szabályszegő magatartás és szerződésszegés

9.1. Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja az általa szervezett és lebonyolított rendezvényeken, eseményeken, játékokon a résztvevő játkosok, partnerei, a szervezésben közreműködők és látogatói jó hírnevét, becsületét, fizikai és lelki egészségét, valamint biztonságát. Ennek keretében számos üzleti és működési folyamatot végez, mely folyamatokat megvizsgálta, auditálta, megfelelőségüket folyamatosan naprakészen tartja és megtesz minden olyan biztonsági és szervezési intézkedést, amely a résztvevők biztonságát és a fentebb felsorolt jogait és életkörülményeit garantálja.

9.2. A 9.1. pontra tekintettel a Szolgáltató szigorú speciális szabályokat hozott és amennyiben szükséges, az Airsoft jellegéből fakadóan jogosult további biztonsági szabályokat hozni a rendezvény során, melyek nem minősülnek jelen ÁSZF Szolgáltató általi megsértésének. Amennyiben további szabályok meghozatala vált indokolttá azokról a Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja a Fogyasztókat.

9.3. Szolgáltató a Weboldalán elhelyezett egy kötelező jellegű játékszabályzatot, kiírást (a továbbiakban Szabályzat). Annak megismerése, megértése és elfogadása mindenkor a Fogyasztó feladata.

page7image63840592page7image63842256page7image63843088page7image63843920page7image63844128page7image63844544page7image63844752page7image63844960page7image63845376page7image63845584page7image63845792page7image63846000

7

9.4. A Szolgáltató a Szabályzatot, jól észlelhető, könnyen megközelíthető helyről biztosítja mind Weboldalán, mind székhelyén, telephelyén, közösségi média felületein, valamint a rendezvény helyszínén is, továbbá a fő pontokról szóban is eligazítást tart a Fogyasztók részére.

9.5. A Szabályzat nem melléklete jelen ÁSZF-nek, de annak Fogyasztó általi megismerése, megértése, elfogadása, tudomásul vétele és maradéktalan betartása kötelező eleme a Fogyasztó és a Szolgáltató között létrejött szerződés szerződésszerű teljesítésének azzal, hogy amennyiben bármelyik fél a Szabályzatban foglaltakat megszegi az jelen ÁSZF megszegésének és a szerződés megszűnésének következményeit is eredményezheti.

9.6. A 9.5. pontban foglaltakra figyelemmel a Szolgáltató zéró toleranciát hirdet valamennyi általa hozott, valamint az Airsoftban általánosan elterjedt biztonsági szabály, így különösen, de nem kizárólagosan a kötelező szemvédelem nélküli jelenlét azon kijelölt területeken, ahol a szemvédelem kötelező, mások testi épségének, egészségének veszélyeztetése, sértése az Arisoftban általánosan elfogadott mértéken (szabályszerű találat) túl megsértőivel szemben. A Szolgáltató továbbá zéró toleranciát hirdet valamennyi nem ellenőrzött, hatósági engedéllyel nem rendelkező pirotechnikai, vagy egyéb gyúlékony, tűz-és robbanásveszélyes eszközök használóival szemben. Pirotechnikai eszköz csak a Szolgáltató külön előzetes engedélye mellett használható, mely engedélyt a Szolgáltató írásban megerősít a Fogyasztók részére. A nem engedélyezett pirotechnikai, valamint tűz-és robbanásveszélyes eszközök használatából fakadó károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a károkozóval szemben a lehető legszigorúbban lép fel.

9.7. A 9.5. pontban foglaltakra figyelemmel a Szolgáltató zéró toleranciát hirdet továbbá azon Fogyasztókkal szemben, akik verbális, vagy non verbális kommunikációjukkal, magatartásukkal súlyosan megsértik a többi részt vevőt (Fogyasztó, szervező, lebonyolító, közreműködő, staff, hatóság stb.), azok jó hírnevét, becsületét, erkölcsét, vallási-, nemi-, politikai-, szexuális irányultságát, felmenő, lemenő és oldalági rokonait, valamint magatartásuk és kommunikációjuk nem felel meg az Airsoftban általánosan elterjedt, valamint a Szolgáltató által a Szabályzatban is elvárt és előzetesen előírt formának és emberi viselkedési normáknak.

9.8. A 9.6. és a 9.7. pontban foglaltakra tekintettel a Szolgáltató jogosult;
9.8.1. a szabályszegő Fogyasztót a szabálykövető magatartás tanúsítására felszólítani
9.8.2. a szabályszegő Fogyasztó játékon történő részvételét meghatározott időre korlátozni („kiül 1 órát, 2 órát”)
9.8.3. a szabályszegő Fogyasztót a játék azonnali abbahagyására felszólítani és a rendezvény területéről eltávolítani („séta haza”).

9.9. A 9.5-9.8. pontban foglaltakkal összefüggő valamennyi döntésre a Szolgáltató egyoldalúan jogosult, mely döntéssel szemben később a Fogyasztó jelen ÁSZF 12. pontjában foglaltak alapján panasszal élhet. A Szolgáltató az esetről jegyzőkönyvet vesz fel.

9.10. Az esemény jellegére, a rendezvényterület méretére, valamint a résztvevők számára tekintettel a Szolgáltató jogosult a jelen pontban foglalt jogait korlátozások mellett kibővítve további személyekre (játékosok, szervezők, lebonyolítók, trusty, pályabíró stb.) ruházni azzal, hogy a Fogyasztókat erről előzetesen tájékoztatja, továbbá a megbízott személyek a Szolgáltató 9.8.3. pontban foglalt jogát önállóan nem gyakorolhatják, csak javaslatot tehetnek rá a Szolgáltató irányába.

page8image63848448page8image63855312page8image63855104page8image63854896page8image63854480page8image63854688page8image63858432 page8image63857808page8image63858224page8image63858640page8image63856144page8image63856768page8image63857392page8image63856352page8image63854064page8image63857184page8image63855936page8image63854272 page8image63861344page8image63810112page8image63810944page8image63810528page8image63810320page8image63809904page8image63809696 page8image63809488page8image63809280 page8image63809072page8image63808864 page8image63808656page8image63808448 page8image63808240page8image63808032page8image63807200 page8image63806992page8image63806784page8image63806576page8image63804080page8image63803872page8image63803664

8

9.11. Valamennyi részt vevő a rendezvény területén saját felelősségére, másokat indokolatlanul nem zavarva, józanul, az Airsoftban általánosan elfogadott módon és formában köteles és jogosult tartózkodni. Szolgáltató, vagy az általa kétséget kizáróan kijelölt személy jogosult a Fogyasztó figyelmét felhívni az emberséges, józan, megfontolt magatartás tanúsítására, így különösen, de nem kizárólagosan a hulladékkezelés, sátor elhelyezés, környezetvédelem, széklet-vizeletürítés kijelölése, zenehallgatás stb.

9.12. Szolgáltató jogosult a rendezvény területét, valamint az egyes területeken kialakított speciális szabályokat (pl.: szemvédelem) meghatározni, valamint szükség esetén további szabályokat hozni, melyekről haladéktalanul tájékoztatja a Fogyasztókat. Az egyes veszélyesnek ítélt területekkel kapcsolatban további szigorú szabályokat és figyelemfelhívásokat intézhet a Fogyasztókhoz a rendezvény teljes időtartama alatt.

9.13. A rendezvény területét, valamint a Szolgáltató által elhelyezett játék-rendezvény elemeket valamennyi részt vevő saját felelősségére használhatja, a rendezvény területén saját felelősségére tartózkodik. A rendezvény, valamint a rendezvény terület veszélyeiről a Szolgáltató részletes tájékoztatást ad a Fogyasztók részére, melyet a Fogyasztók kötelesek tudomásul venni, azokról kétséget kizáróan meggyőződni. Továbbá Szolgáltató lehetőséget biztosít a Fogyasztók részére, hogy találatjelző viselése mellett a rendezvény terület veszélyes részeiről a Fogyasztók előzetes kérés után (újra) meggyőződhessenek. Bármilyen kárért, mely a jelen pontban foglaltak megsértéséből, vagy azokkal összefüggésben keletkezik, a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

9.14. Amennyiben a Szolgáltató, vagy az általa a 9.10. pont alapján kijelölt személy intézkedik a Fogyasztóval szemben, Fogyasztó nem jogosult a szolgáltatás ellenértékének visszatérítésére, tekintettel arra, hogy bármely szabályszegés jelen ÁSZF megszegésének tekintendő, melyre figyelemmel Szolgáltató a díj visszatérítésére nem köteles.

10. Szerzői Jogok

10.1. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a https://airsoftarena.hu/ és a https://airsoftarena.booked4.us/public/ Weboldalán, valamint szolgáltatása nyújtása során keletkezett szolgáltatások, dokumentumok, anyagok, azok bármely részlete és az azon, vagy azokban megjelenő tartalmak, minták, valamint a weboldalterjesztésének tekintetében.

10.2. A továbbiakban a Szolgáltató mindenkor hatályos Jogi Nyilatkozata az irányadó, melyet a Szolgáltató weboldalán tesz közzé.

11. Adatvédelem

A Szolgáltató mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linkre kattintva:https://airsoftarena.hu/adatvedelmi-tajekoztato/, valamint a Szolgáltató székhelyén és telephelyén és az adott rendezvény helyszínén.

12. Jogviták rendezése

12.1. Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy szerződéses nyilatkozata, azaz a Weboldalon történő foglalás fizetési kötelezettséget von maga után.

12.2. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt (pl. társszervező, trusty, pályabíró) jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

page9image63846416page9image63846208page9image63846832page9image63847040page9image63847248page9image63847664page9image63847872page9image63848080page9image63841008 page9image63840384page9image63839344page9image63838928page9image63777968page9image63773184page9image63781712page9image63781296page9image63781920 page9image63780880page9image63780672page9image63781504page9image63782128 page9image63780464 page9image63780256page9image63773600 page9image63779840page9image63777344page9image63778592 page9image63774016

9

12.3. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

12.4. Fogyasztó a Szolgáltatótól kapott foglalásazonosítót (foglalási számot) és a foglalással kapcsolatban kapott valamennyi információt köteles bizalmasan kezelni és ezen információk harmadik személy részére történő átadásából származó felelősség és az ebből eredő kár teljes körűen terheli.

12.5. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Szolgáltató és Fogyasztó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. +3672 507-154 [email protected]

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. +3676 501-525, +3676 501-500 [email protected]

Békés Vármegyei Békéltető Testület

5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. +3666 324-976 [email protected]

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. +3646 501-090, 501-871 [email protected]

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. +361 488-2131 [email protected]

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
+3662 554-250
E-mail cím: [email protected]

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. +3622 510-310
[email protected]

page10image63807616 page10image63800960 page10image63811152 page10image63802832 page10image63802624 page10image63802208page10image63799504 page10image63799712

10

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

9021 Győr, Szent István út 10/a. +3696 520-217 [email protected]

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15. +3652 500-710
[email protected]

Heves Vármegyei Békéltető Testület

3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint +3636 416-660
[email protected]

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület

5000 Szolnok, Verseghy park 8.
+3620 373-2570 [email protected]

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület

2800 Tatabánya, Fő tér 36. +3634 513-010 [email protected]

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület

3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14. +3632 520-860
[email protected]

Pest Vármegyei Békéltető Testület

1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2. +361-792-7881
[email protected]

Somogy Vármegyei Békéltető Testület

7400 Kaposvár, Anna utca 6. +3682 501-000 [email protected]

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. +3642 420-180 [email protected]

Tolna Vármegyei Békéltető Testület

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. +3674 411-661 [email protected]

page11image63814896 page11image63811776 page11image63813024 page11image63815312 page11image63814688 page11image63813232page11image63813648 page11image63814272 page11image63742080 page11image63746448

11

Vas Vármegyei Békéltető Testület

9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23. +3694 312-356
[email protected]

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület

8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220 +3688 412-150 [email protected]

Zala Vármegyei Békéltető Testület

8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. +3692 550-513 [email protected]

Online vitarendezési platform:

Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online foglalással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek.
A Fogyasztó panaszt tehet az online vásárolt szolgáltatással kapcsolatban.

A Fogyasztónak és a Szolgáltatónak lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével.

Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Budapest, 2023. január 01.

page12image63777136 page12image63776928 page12image63776720 page12image63774640

12

1. sz. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: […]

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: […]

Szerződéskötés időpontja: […]

A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) Kelt

13

2. sz. melléklet

Fogalmak

Felek: Szolgáltató és Fogyasztó együttesen.

Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy.

Fogyasztói Szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül. Jótállás: a Fogyasztói Szerződés esetében a Ptk. szerint;

• jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve a Fogyasztóként, a szerződés megfelelő teljesítéséért vállalt jótállás

• kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul.
Szerződés: Szolgáltató és Fogyasztó között a webshop és e-mail felhasználásával történő adásvételi

szerződés megkötése.

Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező szolgáltatás megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre

Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon.

Szolgáltatás: A Weboldal árukészletében lévő, eladásra szánt, birtokba vehető, Szerződés tárgyát képező, forgalomképes ingóság.

14